010-516 50 00 wasterefinery@ri.se

WR64 Styrmedel för ökad biogasproduktion

Nyckelord: Styrmedel, biogas, biogödsel, samrötning, matavfall Policy instruments for increased biogas production Keywords: policy instruments, biogas, digestate, co-digestion, food waste WR64 Slutrapport (pdf) Sök...

WR63 Optimerad bränsleberedning genom sållning

Nyckelord: Förbehandling, siktning, vindsiktning, valskrossning, bränslekvalitet, FB Optimized fuel pre-treatment by screening Keywords: Fuel pre-treatment, screening, wind screening, shredding, fuel quality, FB WR63 Slutrapport (pdf) Sök...

WR60 Självuppvärmning i löslagrat avfall

Nyckelord: självuppvärmning, heterogent avfall, lagring, karaktäriseringsmetodik Characterization of self-heating in stored waste Keywords: self-heating, heterogeneous waste, storage, characterization methodology WR60 Slutrapport (pdf) Sök...

WR56 Kritiska metaller i svenska avfallsaskor

Nyckelord: kritiska metaller, aska, avfallsförbränning The content of critical elements in residues from Swedish waste-to-energy plants Keywords: critical elements, ashes, waste incineration, rare earth elements WR56 Slutrapport (pdf) Sök...