010-516 50 00 wasterefinery@ri.se

Delprojekt 1(pdf): Import av avfall till energiutvinning i Sverige. Delprojekt 2: (pdf) Utvärdering av framtida styrmedel. Delprojekt 3: (pdf) Framtida marknaden för biogas från avfall.
Delprojekt 4: (pdf) Avfallsförbränning inom Sveriges fjärrvärmesystem.
Delprojekt 5: (pdf) CO2-utsläpp från framtida avfallsförbränning.
Skrift: Perspektiv på framtida avfall (pdf)
Nyckelord: avfallsbehandling, styrmedel, miljömål, materialåtervinning, biologisk återvinning, energiåtervinning
Perspectives on future waste treatment
Subproject 1: (pdf) Imports of waste fuels for energy recovery in Sweden. Subproject 2: (pdf) Evaluation of future policy instruments. Subproject 3: (pdf) The future market for biogas from waste.
Subproject 4: (pdf) Waste incineration within the Swedish district heating systems.
Subproject 5: (pdf) CO2-emissions from future waste incineration.
Leaflet: Perspectives on future waste treatment (pdf) (en)
Keywords: Waste treatment, policy instrument, material recovery, biological recovery, energy recovery, incineration

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail