010-516 50 00 wasterefinery@ri.se

Gotland strand

Avfallshantering, cirkulär ekonomi, återvinning och hållbarhet – vi har gjort ett urval av punkter ur programmet för Almedalsveckan 2019.

Söndag 30 juni

Hållbart företagande och entreprenörskap?

”Framtidens företagande och entreprenörskap har hållbarhet som självklarhet. Affärsidé och affärsmodell inklusive betalsystem måste vara hållbara – ekologiskt, ekonomiskt, socialt och existentiellt. Ett paradigmskifte i synsätt och förutsättningar måste genomföras. Hur kommer vi dit?”
Arrangör: StratEthics Culture of Life
Dag: 30/6 2019 15:00 – 15:25
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58044

Hållbar utveckling i alla delar av samhället – vad krävs av oss? Mänsklig tillväxt?

”Hur ska vi kunna nå ett tillstånd där individer, grupper, politiker, organisationer, näringsliv och offentlig verksamhet ser det som självklart att bidra till en hållbar utveckling ekologiskt, ekonomiskt, socialt och existentiellt? Vad krävs av oss alla? Hur ska denna stora förändring ske?”
Arrangör: StratEthics Culture of Life
Dag: 30/6 2019 16:00 – 16:25
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58087

Hur förändrar vi synliga och osynliga styrsystem på vägen till ett hållbart samhälle?

”Många organisationer talar om hållbar utveckling, både externt och internt. Ändå mäts framgång med system som till stor del bygger på gamla ohållbara värden. Bakom de synliga styrsystemen finns de osynliga i form av tankemodeller och organisationskulturer. Hur ska denna stora förändring ske?”
Arrangör: StratEthics Culture of Life
Dag: 30/6 2019 16:30 – 16:55
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58112

 

Måndag 1 juli

Ett hållbart samhälle – vilken roll har design i omställningen?

”Mänskligheten står inför en gigantisk uppgift. Enligt FN:s klimatpanel IPCC har vi endast tio år på oss att vända utvecklingen för att kunna nå de globala hållbarhetsmålen. Hur kan design vara ett verktyg på vägen till ett hållbart samhälle?”
Arrangör: SVID – Stiftelsen Svensk Industridesign, Svensk Form, Design Sweden, Form/Design Center
Dag: 1/7 2019 08:30 – 09:30
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/59229

Kommunernas roll som motor för en hållbar utveckling

”Klimat, konsumtion, plast, cirkulär ekonomi. Kommunerna står inför stora utmaningar och ska samtidigt förverkliga både Parisavtalet och Agenda 2030.”
Arrangör: Aktuell Hållbarhet
Dag: 1/7 2019 09:00 – 09:45
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58456

Hur sluter vi cirkeln? Cirkulär ekonomi i praktiken

”Utvecklingen av en mer resurseffektiv ekonomi är avgörande för klimatpolitikens genomförande. Att företag bör ”stödja utvecklingen av en mer resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi” ståt att läsa i årets regeringsförklaring – men är inte hela samhället avgörande för denna utveckling?”
Arrangör: Global Utmaning
Dag: 1/7 2019 09:00 – 09:45
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/59243

Diskbänksrealism – hur skapar vi cirkulär ekonomi i praktiken?

”Hur får vi fler att sortera under diskbänken? Förordningen om fastighetsnära insamling har satt nytt ljus på den frågan. Hur går vi från snack till verkstad, på nationell och lokal nivå, för en cirkulär ekonomi? Kan lokala samarbeten vara en väg att öka återvinningen?”
Arrangör: East Sweden, Region Östergötland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Östsvenska Handelskammaren
Dag: 1/7 2019 09:10 – 10:00
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57270

Legal och illegal avfallshantering – vår nästa stora utmaning

”Fjärrvärmebranschen möter globala utmaningar. Okontrollerad internethandel, stigande avfallsmängder och kriminell avfallshantering ökar risken att farliga ämnen cirkulerar i samhället.”
Arrangör: Söderenergi
Dag: 1/7 2019 10:00 – 11:30
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/59854

Hur kan flytande biogas bidra till en fossilfri omställning?

”Biogas är en viktig pusselbit i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Utvecklingen av flytande biogas öppnar nya marknader, till exempel inom tunga transporter, sjöfart och industrin. Hur kan vi driva på den utvecklingen? Räcker biogasen till, och var gör den mest nytta?”
Arrangör: Drive LBG, Energigas Sverige
Dag: 1/7 2019 10:00 – 11:00
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58830

Är brister i infrastrukturen ett hot mot den cirkulära ekonomin?

”För att möta miljö- och klimatmål behöver samhället bli mer cirkulärt. Men de svenska näten för el, VA och fjärrvärme står inför stora investeringar, och infrastrukturen för biogas släpar efter. Vad får det för konsekvenser för den cirkulära ekonomin, vem bär ansvaret och hur löser vi det?”
Arrangör: Energigas Sverige, Energiföretagen Sverige, Avfall Sverige, Svenskt Vatten
Dag: 1/7 2019 10:30 – 11:30
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58095

Kan innovation lösa klimatutmaningen?

”Hur kan innovation hjälpa oss att ställa om samhället så att vi klarar klimatutmaningen?”
Arrangör: Vinnova
Dag: 1/7 2019 11:00 – 12:15
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/56132

Visual Agenda 2030 – från ord till handling mot de globala målen

”För att nå de globala målen i Agenda 2030 krävs ändrade förhållningssätt och beteenden. Kan visualiserad data ge ny kunskap och inspiration? Kan vi ändra människors beteende med spelutveckling?”
Arrangör: East Sweden, Region Östergötland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Östsvenska Handelskammaren
Dag: 1/7 2019 11:10 – 12:00
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57311

Cirkulär ekonomi – hur ska vi göra affärer i framtiden?

”Att jobba med cirkulär ekonomi är en nödvändighet om vi ska nå klimatmålen. Men i byggbranschen är det än så länge dyrare att återbruka än att bygga nytt. Varför är det så? Och hur kan vi ta nästa steg för att åtgärda detta?”
Arrangör: Skanska en del av Öresundshuset
Dag: 1/7 2019 12:15 – 13:15
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/56890

Inga onda cirklar – rätt förutsättningar för en cirkulär ekonomi

”Vad mer än investeringar behövs för att bädda för en fortsatt positiv utveckling av den cirkulära ekonomin – i kommunerna, på nationell nivå och i näringslivet?”
Arrangör: Swedegas, Fores
Dag: 1/7 2019 13:00 – 14:00
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57732

Återvinning av tekniska material 2.0

”Många branscher står inför liknande utmaningar där regelverk sätter käppar i hjulen för kostnadseffektiva och långsiktiga hållbarhetslösningar. Det beror på att helhetssyn och systemperspektiv saknas.”
Arrangör: Svensk Däckåtervinning
Dag: 1/7 2019 15:00 – 15:45
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57103

Så kan cirkulär upphandling, gemensamma upprop och gröna överenskommelser driva hållbara affärer

”Vi förbrukar långt mer resurser än vad som ryms inom planetens gränser. För att klara en omställning till en cirkulär ekonomi med en hållbar materialhantering måste hela samhället bidra. Upphandlingar och överenskommelser mellan myndigheter, näringsliv och andra aktörer kan snabba på omställningen.”
Arrangör: Innovationsprogrammet RE:Source
Dag: 1/7 2019 15:00 – 16:30
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/55951

Cirkulär Ekonomi Fas 2 – material och flöden i fokus när teori ska bli verkstad

”Begreppet Cirkulär ekonomi är etablerat och medvetenheten kring dagens ohållbara resursuttag är hög. Nu är det dags för Fas 2, där fokus på rätt material och flöden är avgörande för att snabbt få stor effekt i omställningen mot en resursanvändning inom planetens gränser.”
Arrangör: Innovationsprogrammet RE:Source
Dag: 1/7 2019 16:30 – 17:15
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/55954

Vilka hållbarhetsnätverk finns och hur kan vi samverkan för att nå agenda 2030 ?

”Idag konsumerar Sverige resurser som om vi hade 4 jordklot. Olika aktörer arbetar intensivt inom sitt intresse- och inflytandeområde med planer för att snabba på omställningen till en hållbar värld och en cirkulär ekonomi. Nya och gamla nätverk bildas. Men hur ska nätverken nätverka med varandra?”
Arrangör: Social Venture Network (SVN Sweden)
Dag: 1/7 2019 17:05 – 17:55
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58838

Byggmaterial från städer och infrastruktur – en stor resursutmaning men också en cirkulär möjlighet

”Konstruktion av infrastruktur och städer är det samhällsbehov som förbrukar mest naturresurser. Sverige har både kunskap och praktisk möjlighet att bli ett föregångsland för användning av cirkulära material och därigenom snabba på omställningen.”
Arrangör: Innovationsprogrammet RE:Source
Dag: 1/7 2019 17:15 – 18:00
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57756

 

Tisdag 2 juli

Hur löser vi sopsorteringens gordiska knut?

”Liksom den gordiska knuten är ökad sopsortering en utmaning och en invecklad uppgift som kan lösas genom drastiska åtgärder. Ny teknik, nya affärsmodeller, bättre styrmedel och ökat samarbete i hela värdekedjan är kritiska komponenter för ökad insamling och återvinning.”
Arrangör: Tekniska verken i Linköping
Dag: 2/7 2019 08:30 – 10:00
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57702

Vem sätter käppar i hjulet för cirkulär upphandling?

”Cirkulär ekonomi handlar om att återanvända och återvinna resurser i stället för att producera nytt. Offentlig upphandling kan spela en viktig roll i omställningen till ett hållbart samhälle genom cirkulär upphandling. Görs det idag och eller finns det hinder för cirkulär upphandling?”
Arrangör: Upphandlingsmyndigheten, SKL Kommentus
Dag: 2/7 2019 09:00 – 09:30
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/59239

Morgondagens cirkulära upphandling

”Cirkulär ekonomi nämns både inom forskningen och politiken som en av lösningarna för att nå ett hållbart samhälle. Lösningen går ut på att återanvända och återvinna våra resurser och kräver ofta helt nya affärsmodeller när vi går från en linjär ekonomi till en cirkulär.”
Arrangör: IKEA Sverige
Dag: 2/7 2019 10:00 – 10:45
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58548

Vägval för Sverige – så klarar vi klimatet och klotet

”Det finns bara ett jordklot. Hur kan Sverige bli mer resurseffektivt och vad krävs för att nå klimatmålen?”
Arrangör: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)
Dag: 2/7 2019 10:00 – 11:00
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57141

Resursåterföring – avgörande för att nå de globala målen

”Idag överskrids fyra av de nio planetära gränserna och allt fler har insett att vi behöver ställa om från ett linjärt till ett cirkulärt samhälle. För att målen ska uppnås behöver alla aktörer i samhället bidra och nya innovationer tas fram.”
Arrangör: Ragn-Sells
Dag: 2/7 2019 10:25 – 11:05
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58742

200 ton om dagen – varför bränner vi upp framtidens mode?

”I Sverige slänger vi 200 ton textilier i soporna. Varje dag. Det mesta bränns upp. Därför vill politikerna införa producentansvar och se kraftigt ökad återvinning och återbruk. Men vad krävs för att ta vara på alla begagnade textilier och istället se dem som en värdefull materialresurs?”
Arrangör: Västsvenska Arenan, Högskolan i Borås, Science Park Borås, Wargön Innovation, RISE
Dag: 2/7 2019 10:30 – 11:15
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/55837

Från avfall till resurs – vad krävs för ökad materialåtervinning?

”Hur kan marknaden för återvunnet material stärkas när jungfrulig råvara är billigare än återvunnen? Krävs en översyn av avfallslagstiftningen för att nå ökad resurseffektivitet?”
Arrangör: Sysav – en del av Öresundshuset
Dag: 2/7 2019 11:00 – 11:45
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/59709

Exploatering och cirkulär ekonomi – en hållbarhetsfråga och dess juridiska utmaningar

”Hållbar hantering av massor och den legala inramningen vid exploaterings- och infrastrukturprojekt i vatten och vid förtätning av staden. Finns det legala hinder för en ökad återanvändning? Är det hållbart att utnyttja ändliga resurser som ersättning?”
Arrangör: Advokatfirman Delphi
Dag: 2/7 2019 12:00 – 13:00
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58647

Livsmedelsförpackningen – miljöbov eller klimathjälte i de offentliga och privata köken?

”Diskussionen om förpackningar och förpackningsmaterial präglas av vitt skilda uppfattningar och perspektiv. Vad är miljömässigt och ekonomiskt rimligt, när förpackningarnas fördelar ställs mot resurserna de förbrukar i tillverkningen – och problemen de riskerar att skapa som avfall?”
Arrangör: Kost & Näring – en branschförening inom Ledarna
Dag: 2/7 2019 13:00 – 13:45
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58196

En plan för ett cirkulärt Sverige

”Sverige saknar den nationella plan för cirkulär omställning som bland andra Finland och Holland redan har. Finns det en plan om en plan också för Sverige och vad ska den i så fall omfatta?”
Arrangör: RISE Research Institutes of Sweden
Dag: 2/7 2019 13:30 – 14:30
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58833

Plast är guld – dags att cirkulera den

”Vilka mål och strategier ska Sverige sätta för plastanvändningen? Är det lönsamt att cirkulera plasten? Hur ska vi röra oss från engångsanvändning till flergångsanvändning?”
Arrangör: Circular Sweden
Dag: 2/7 2019 12:00 – 13:00
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57591

Cirkulärt byggande – vad krävs för att få byggbranschen att återanvända mer?

”Byggbranschen är den bransch i Sverige som orsakar mest avfall, gruvindustrin undantagen. I ett allt mer cirkulärt samhälle måste frågan om byggbranschens linjäritet upp på bordet. Hur ska branschen kunna förändras? Var finns hindren och vem tar de första stegen?”
Arrangör: Miljö & Utveckling
Dag: 2/7 2019 13:00 – 14:00
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/56348

Cirkulär ekonomi – vad betyder omställningen i praktiken?

”Resurssnåla och cirkulära materialflöden är helt nödvändiga för att vi ska kunna fortsätta att konsumera och producera inom ramen för de planetära gränserna. Men hur ska omställningen gå till?”
Arrangör: Aktuell Hållbarhet
Dag: 2/7 2019 14:00 – 16:45
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58754

Hur kan vi samverka för att underlätta en omställning till cirkulär ekonomi inom textilbranschen?

”Textilindustrin är den näst mest förorenande branschen i världen. Att ta bättre hand om de textilier som redan producerats är den mest effektiva miljöåtgärden. Hur kan Sveriges kommuner bidra till en ansvarsfull hantering av textilier och en omställning till cirkulär ekonomi?”
Arrangör: Emmaus Stockholm
Dag: 2/7 2019 15:00 – 15:45
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/56949

Cirkularitet är på allas läppar – men hur gör man det lönsamt?

”Näringslivet är en viktig part i omställningen till en mer cirkulär ekonomi för att skapa långsiktig hållbarhet inom planetens gränser. Det handlar bland annat om nya affärsmodeller och att återbruka material. Men, går det att göra det lönsamt?”
Arrangör: RISE Research Institutes of Sweden
Dag: 2/7 2019 15:00 – 15:45
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58872

Gör det lätt att göra rätt – individens roll för ett cirkulärt samhälle

”Individen har en enorm betydelse i omställningen till ett mer cirkulärt samhälle. Det handlar om normer och vanor men framförallt beteenden. Hur ser konsumenter på ökad källsortering och återbruk av ”on the go”-förpackningar och engångsartiklar?”
Arrangör: RISE Research Institutes of Sweden
Dag: 2/7 2019 15:15 – 15:30
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/59504

Hur känslan kan skada miljön

”Vad händer när politiker fattar beslut utifrån en känsla, antingen den egna eller vad man tror väljarna föredrar, istället för att se till forskningsbelagda fakta? Vilka lösningar går vi miste om? Vilka konsekvenser kan det få? Gummigranulat respektive kork. Plastpåsar respektive bomullskassar.”
Arrangör: Social Venture Network (SVN Sweden), Svensk Däckåtervinning
Dag: 2/7 2019 16:00 – 16:45
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57599

Nu begraver EU plasten

”Våra hav och stränder fylls av plast. Med EU:s nya lagar går 10 engångsartiklar i plast i graven 2021. Är EU:s plastlagstiftning ett steg i rätt riktning eller är det symbolpolitik? Vad är utmaningarna, konsekvenserna och vad borde nästa steg i EU:s plast- och miljöpolitik vara?”
Arrangör: EU-kommissionens representation i Sverige
Dag: 2/7 2019 17:00 – 17:45
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57391

 

Onsdag 3 juli

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet i en alldeles ny stad

”Vår tids viktigaste fråga är stadsbyggnad i samspel med miljön. Att ställa om till ett hållbart samhälle tillräckligt snabbt förutsätter en engagerande samhällsvision. Det goda livet i samklang med naturen och ett blomstrande näringsliv. Var med och bygg staden, både som vision och på riktigt!”
Arrangör: Improved Society Nordics AB
Dag: 3/7 2019 08:30 – 09:30
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57578

Hur kan svensk superkraft skapa nya jobb i omställningen till cirkulär ekonomi?

”Omställningen till cirkulär ekonomi är ett måste för hållbar utveckling – men vänder upp och ner på de traditionella affärsmodellerna. Sverige har mycket att vinna på att ta på sig ledartröjan och visa hur materiella resurser bättre kan tas tillvara samtidigt som fler inkluderas på arbetsmarknaden.”
Arrangör: Samhall, Chef
Dag: 3/7 2019 09:00 – 09:45
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/59624

Gruvornas roll för en grön omställning

”Metaller och mineral är en förutsättning för en global grön omställning med digitaliserade och klimatsmarta samhällen. Efterfrågan ökar – men var ska dessa metaller och mineral komma från? Går det att tillgodose samhällets behov och ha en hållbar gruvproduktion? Vilken roll kan Sverige spela?”
Arrangör: Luleå tekniska universitet
Dag: 3/7 2019 09:30 – 10:30
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58072

Så blir din stadsdel hållbar – tillsammans skapar vi listan

”Intentionerna är goda och krafterna många för att skapa hållbara stadsdelar. Men ibland jobbar de inte tillräckligt nära varandra, eller är inte synkade så att rätt sak görs i rätt ordning. Vilket kan bidra till att de smarta lösningarna inte går att nå. Hur planerar man rätt från början?”
Arrangör: Vattenfall
Dag: 3/7 2019 11:00 – 12:00
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57030

Leder januariavtalet till att Sverige blir mer cirkulärt?

”Leder januariavtalet till cirkulära materialflöden? Kan politiken öka återvinningen och användningen av återvunnet material? Vilka incitament behövs för att marknadens aktörer ska kunna accelerera?”
Arrangör: Återvinningsindustrierna
Dag: 3/7 2019 12:00 – 13:00
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57600

Hur kan Sverige bli världsledande på textilåtervinning?

”För att skapa ett cirkulärt flöde av textil krävs både ökat återbruk och ökad återvinning. Stora mängder textil går idag till förbränning, mindre än 4% av textilierna materialåtervinns. Vad gör vi med all lågvärdig textil? Hur kan vi få igång materialåtervinning av det som inte går att återbruka?”
Arrangör: Sysav – en del av Öresundshuset
Dag: 3/7 2019 14:30 – 15:15
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58609

 

Torsdag 4 juli

Hållbarhet och värderingar viktigare än någonsin för unga: Är kooperationen svaret på deras behov?

”Unga vill äta nyttigt och hållbart, de vill bo hållbart och de engagerar sig mer än någonsin för både sitt lokalsamhälle och världen i stort. Cirkulär ekonomi, sharing is caring, låna och hyra i stället för att köpa är i fokus. Den kooperativa tanken är med andra ord hetare och mer inne än någonsin.”
Arrangör: Kooperativa Förbundet, KF
Dag: 4/7 2019 09:30 – 10:30
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/56769

Är hållbart alltid dyrast?

”Att bygga med ett mindre klimatavtryck är det många som vill göra – men uppfattas oftast som det dyraste alternativet. Hur kan hållbart bli det självklara sättet att bygga?”
Arrangör: Business Arena
Dag: 4/7 2019 14:00 – 14:30
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57367

Slamspridningsförbud och krav på fosforåterföring? Hur fixar vi den cirkulära ekonomin i Sverige?

”Fosfor är ett livsnödvändigt växtnäringsämne och en kritisk råvara. Jordbruket använder bland annat avloppsslam som växtnäring, eftersom det innehåller stora mängder fosfor. På så sätt har avloppsreningsverken kunnat bli av med sina stora avfallsmängder. Men hur skapar vi en sann cirkulär ekonomi?”
Arrangör: EU:s strategi för Östersjöregionen, samordnare farliga ämnen, Östersjödagarna
Dag: 4/7 2019 14:30 – 15:15
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/56070

 

Fredag 5 juli

Fjärrvärme ersätter växthuseffekt. Läckande deponier – en resurs?

”Utsläpp från deponier står för 1-2 procent av Sveriges totala växthusgasutsläpp. Gas läcker eller släpps ut orenat. Finns det teknik för att rena utsläpp med låga metangashalter? Vem betalar för att behandla gasen eller är det rentav lönsamt?”
Arrangör: Region Gotland
Dag: 5/7 2019 08:25 – 08:45
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57587

Sand, plast eller släke mellan tårna – vem städar stränderna?

”Nedskräpning, men kanske främst de stora mängderna ilandflutna alger, gör dock att ständerna sällan är i det skick vi önskar. Vilka åtgärder kan sättas in, vem ska göra det och vad kostar det? Kan vi förenkla regelverket för att underlätta strandstädningar?”
Arrangör: Region Gotland
Dag: 5/7 2019 08:50 – 09:10
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57495

Pin It on Pinterest

Share This

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies. Mer information

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Waste Refinery använder cookies för att studera användningen av sajten men vi anonymiserar din IP-adress vid trafikmätningar. Om du klickar ”Godkänn” eller om du fortsätter att använda webbplatsen utan att ändra din webbläsares inställningar för cookies så samtycker du till detta. Vilka cookies som du accepterar kan du påverka genom inställningar i din webbläsare. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Vill du ta bort lagrade cookies kan du gå in under verktyg i webbläsaren och rensa ut tidigare historik.

Stäng